Dalszövegek

Vespertine

 Hidden Place                                           Rejtett terület     

 Through the warmthest cord of care            A törődés legmelegebb szálán át
your love was sent to me                          szerelmed elküldted nekem
I'm not sure what to do with it                   nem tudom, mit csináljak vele
or where to put it                                    vagy hova rakjam

I'm so close to tear                                  olyan közel vagyok ahhoz, hogy elszakadjak
and so close to                                        olyan közel ahhoz
simply calling you up                                 hogy csak felhívjalak
and simply suggesting                               csak sugalljalak

We go to that hidden place                        egy rejtett területre megyünk

Now, I have been slightly shy                     most egy kissé visszahúzódó vagyok
but I can smell a pinch of hope                   de érzem a remény csípését
to almost have allowed once fingers            egyszer majdnem megengedtem az ujjaknak
to stroke                                                hogy megsimogassanak
the fingers I was given to touch with           az ujjak, amiket arra adtam, hogy érintsenek
but careful careful                                    de légy óvatos, óvatos

There lies my passion hidden                      Itt hever a szenvedélyem rejtve
here lies my love                                      itt hever a szerelmem
I'll hide it under a blanket                          egy takaró alá rejtem
lull it to sleep                                          és álomba ringatom

I'll keep it in a hidden place                        egy rejtett területen fogom tartani

He's                                                       Ő
the beautifullest                                      a legszebb
fragilest                                                 legtörékenyebb
still strong                                              még mindig erős
dark and divine                                        sőtét és isteni
and the littleness of his movements             mozdulatainak kicsiségei
hides himself                                           elrejtik saját magát

He invents a charm                                  kitalál egy bűbájt
that makes him invisible                             ez láthatatlanná teszi
hides in the hair                                       rejti a hajában

Can I hide there too?                                Elrejtőzhetek én is?
hide in the hair of him                               elbújni a hajában
seek solace                                             vigaszt keresni
sanctuary                                               szentélyt

In that hidden place                                 egy rejtett területen

 

 It’s not up to you                                                        Nem rajtad áll

 I wake up                                                                   Felébredek
and the day feels broken                                             és a nap összetörtnek látszik
I tilt my head                                                              Megdöntöm a fejem
I'm trying to get an angle                                             Szeretnék egy szöget bezárni

'Cause the evening                                                     Mert az este
I've always longed for                                                  Amire mindig is vágytam
it could still happen                                                    Még megtörténhet

How do I master                                                         Hogy kerekedjek felül
the perfect day                                                           a tökéletes napon
six glasses of water                                                    Hat pohár víz
seven phonecalls                                                        Hét telefonhívás

If you leave it alone                                                     ha békén hagyod
it might just happen                                                    talán megtörténik
anyway                                                                     egyébként

It's not up to you - well, it never really was...                 Nem rajtad áll, nos, igazán sosem volt így…

If you wake up                                                            Ha felkelsz
and the day feels a-broken                                          És a nap összetörtnek látszik
just lean into the crack                                               Csak csússz be a résbe
and it will tremble                                                       és remegni fog
ever so nicely                                                             Olyan kedvesen
notice                                                                        vedd észre
how it sparkles                                                           Hogy bizsereg
down there                                                                 Odalenn

I can decide what I give                                               El tudom dönteni, mit adok
but it's not up to me                                                    De nem tőlem függ
what I get given                                                          Hogy mit kapok

Unthinkable surprises                                                 Elképzelhetetlen meglepetések
about to happen                                                         fognak történne
but what they are                                                       De mik ők igazából

It's not up to you                                                        Nem rajtad áll
well, it never really was...                                            Nos, igazán sosem volt így

There's too much                                                        túlságosan
clinging                                                                     kapaszkodom
to peak                                                                      a csúcsra
there's too much                                                        túl sok
pressure                                                                    a nyomás

Pagan Poetry                                                           Istentelen költemény               

 Pedalling through                                                     Pedálozva át
the dark currents                                                     a sötét örvényeken
I find an accurate copy                                             egy pontos másolatot találok
a blueprint                                                               egy fénymásolatot
of the pleasure in me                                               a bennem lévő örömről

Swirling black lilies totally ripe                                  örvénylő fekete liliomok teljesen megértek

A secret code carved : a secret code carved            egy titkos kód bevésve: egy titkos kód bevésve

Swirling black lilies totally ripe                                  örvénylő fekete liliomok teljesen megértek

He offers a handshake                                             felajánl egy kézfogást
crooked                                                                    tisztességtelen
five fingers                                                               öt ujja
they form a pattern                                                  egy mintát formáz
yet to be matched                                                    még összeillenénk

Swirling black lilies totally ripe                                  örvénylő fekete liliomok teljesen megértek

On the surface simplicity                                          a felszínen egyszerűség
but the darkest pit in me                                         de lelkem legsőtétebb árka     
is pagan poetry                                                        az istentelen költemény
pagan poetry                                                           istentelen költemény

Swirling black lilies totally ripe                                  örvénylő fekete liliomok teljesen megértek

Morse : coded : signals                                            Morze : kódolt : jelek
they pulsate : they wake me up                              lüktetnek : felébresztenek
from my                                                                    téli
hibernate                                                                 álmomból

On the surface simplicity                                          a felszínen egyszerűség
but the darkest pit in me                                         de lelkem legsötétebb árka
is pagan poetry                                                        az istentelen költemény
pagan poetry                                                           istentelen költemény

I love him                                                                 szeretem őt

This time : I'm gonna keep me to myself                  itt az idő: magamat fogom magamban tartani
This time : I'm gonna keep my all to myself             egész lényemet magamban fogom tartani

She loves him                                                           szereti őt

But he makes me want to hand myself over            de ő arra késztet hogy neki adjam magam

She loves him                                                           szereti őt

 

Aurora                                                                      Aurora

 Treading                                                                   Taposva
the glacier head                                                       a gleccser fejét
looking hard for moments of shine                           a fény pillanatait keresve
from twilight                                                             alkonyattól
to twilight                                                                 pirkadatig

Ahhh...                                                                     Ahhh…

Aurora                                                                      Aurora
goddess sparkle                                                      istennői szikra
shoot me                                                                  röppents engem
beyond this suffer                                                    túl ezen a gyötrelmen
the need is great                                                     a szükség nagyszerű

Aurora                                                                      Aurora

Ahhh...                                                                     Ahhh…

Aurora                                                                      Aurora
goddess sparkle                                                      istennői szikra
a mountain shade                                                    a hegy árnyéka
suggests your shape                                               sejteti alakod

I tumble down on my knees                                     letérdelek
fill the mouth with snow                                           teletömöm a számat hóval
the way                                                                    ahogy
it                                                                              elolvad
melts                                                                        szeretnék
I wish                                                                       én is
to melt into you                                                        úgy elolvadni előtted

Aurora                                                                      Aurora

Ahhh...                                                                     Ahhh…

Spark the sun off                                                     Adj fényt a Napnak
Spark the sun off                                                     Ajd fényt a Napnak
Spark the sun off                                                     Adj fényt a Napnak
Spark the sun off                                                     Adj fényt a Napnak

 

An echo, A stain                                                          Egy visszhang, egy folt

 She touched                                                               Megérintette
my arm                                                                      a kezem
and smiled                                                                  és mosolygott

One of these days soon : very soon                               valamelyik nap hamarosan : mindjárt

Love you till then                                                         addig is szeretlek
love you till then                                                          addig is szeretlek
feel my breath                                                            érezd leheletem
on your neck                                                              nyakadon
and your heart will race                                                és a szíved versenyezni fog

Don't say no to me                                                      ne mondj nemet nekem
you can't say no to me                                                 nem tudsz nemet mondani nekem
I won't see you                                                           nem foglak látni
denied                                                                       megtagadtam

I'm sorry you saw that                                                  sajnálom, hogy láttad ezt
I'm sorry he did it                                                        sajnálom, ő megtette

An echo                                                                     egy visszhang
A stain...                                                                    egy folt…
A stain . . .                                                                 egy folt . . .

I can't say no to you                                                    nem tudok nemet mondani neked
I can't say no to you                                                    nem tudok nemet mondani neked
say nothing                                                                 ne szólj semmit

freefalling                                                                   szabadesés

complete                                                                    teljesség

 

Sun in my mouth                                                         Nap a számban

  I will wade out                                                            Kigázolok
till my thighs                                                               amint combjaim
are steeped                                                                belemerülnek
in burning flowers                                                        az égő virágokba

I will take the sun in my mouth                                      a Napot teszem majd a számba
and leap into                                                               és beleugrom
the ripe air                                                                  az érett levegőbe
alive : with closed eyes                                                 élve : csukott szemmel

To dash                                                                     hogy rohanjak
against darkness                                                          a sötétség ellen

In the sleeping curves                                                  a testem
of my body                                                                 alvó kanyarulataiban

I shall enter                                                                belépek
fingers                                                                       ujjaimmal
of smooth mastery                                                       a zavartalan hatalomba

With chasteness                                                          tengeri-lányok
of sea-girls                                                                  tisztaságával
will I complete the mystery                                           megoldom-e rejtélyét
of my flesh                                                                 a húsomnak
will I                                                                          meg fogom-e
complete                                                                    oldani
the mystery                                                                a húsom rejtélyét
of my flesh                                                                 a húsom
my flesh                                                                     a húsom

La la la la la la la la la la la la la                                         La la la la la la la la la la la la la

 

Harm of Will                                                             Will ártalma

 

 

If there's a troubador washing : it is he                                         Ha van itt egy mosó trubadúr : az ő
If there's a man about town : it is he                                          Ha van itt egy társasági ember : az ő
It there's one to be sought : it is he                                                Ha valakit kerestetnének : az ő
If there are nine she's : they are bought for me                              Kilenc nő : nekem vették őket

This way is                                                                                        Ez a mód
as is she                                                                                            Ahogy a lány van
and he placed her unclothed                                                            És elhelyezte őt, meztelenül
long (long) longlegged                                                                     Hosszú (hosszú) hosszú lábakkal

Atop the family tree                                                                          A családfa legtetején

And if he has chosen the point                                                      És ha akkor döntött a szempontról,
while she is under him                                                                      Amíg épp alatta volt,
then leave her coily placed                                                              Akkor hagyd ott összetekeredve
crouched                                                                                            Őt
sucking                                                                                              Szívva
him                                                                                                     Mivel
for it is I with                                                                                     Ez én vagyok

Her on knee                                                                                       Lány a térdein

I leave her                                                                                         Elhagyom
without pith                                                                                        életerő
or feel                                                                                                 vagy érzet nélkül
and leave her be : leave her be                                   és hagyom, hogy legyen : hagyom, hogy legyen
for he controls                                                                                   Ezért ural
what there'll be                                                                                  Mindent ami
he makes                                                                                           itt lesz
his face known to none                                                     Az arcát mindenki előtt ismeretlenné tette
for if he is seen                                                                                  Hátha meglátnák
then all will                                                                                        Akkor minden
and all will                                                                                          És minden
know                                                                                                   Ismerni fog

Know me                                                                                            Ismerni fog engem.

 

Unison                                                                       Eggyéválás

 One hand                                                                   Egy kéz
loves the other                                                           úgy szereti a másikat
so much on me                                                           rajtam

Born stubborn, me                                                       makacsnak születtem én   
will always be                                                              az maradok örökké
before you count 1…2…3…                                           mielőtt számolnál – egy, kettő, három        
I will have grown my own private branch                         kinövesztem a saját ágamat
of this tree                                                                 ebből a fából

You : gardener                                                            Te : kertész
You : discipliner                                                           Te : tanítvány
domestically                                                                szelíden  
I can obey all of your rules                                            engedelmeskedem szabályaidnak
and still be : be                                                           és maradok magam : magamnak

I never thought I would compromise                              soha nem gondoltam hogy meg kéne alkudnom
I never thought I would compromise                              soha nem gondoltam hogy meg kéne alkudnom
I never thought I would compromise                              soha nem gondoltam hogy meg kéne alkudnom

Let's unite tonight                                                       egyesüljük ma éjjel
we shouldn't fight                                                       nem kéne harcolnunk
embrace you tight                                                       szoros ölelésed
let's unite tonight                                                        egyesüljünk ma éjjel

I thrive best                                                                legjobban boldogultam
hermit style                                                                így, mint remete
with a beard and a pipe                                                szakállal és pipával
and a parrot on each side                                             papagájjal az oldalamon
but now I can't do this without you                               de ezt most nem tehetem meg nélküled

I never thought I would compromise                              soha nem gondoltam hogy meg kéne alkudnom
I never thought I would compromise                              soha nem gondoltam hogy meg kéne alkudnom
I never thought I would compromise                              soha nem gondoltam hogy meg kéne alkudnom

Let's unite tonight                                                       egyesüljünk ma éjjel
we shouldn't fight                                                       nem kéne harcolnunk
embrace you tight                                                       szoros ölelésed
let's unite tonight                                                        egyesüljünk ma éjjel

One hand                                                                   egy kéz
loves the other                                                           annyira szereti
so much on me                                                           a másikat rajtam

Let's unite tonight                                                       egyesüljünk ma éjjel
we shouldn't fight                                                       nem kéne harcolnunk
embrace you tight                                                       szoros ölelésed
let's unite tonight                                                        egyesüljünk ma éjjel

Let's unite tonight                                                       egyesüljünk ma éjjel
we shouldn't fight                                                       nem kéne harcolnunk
embrace you tight                                                       szoros ölelésed
let's                                                                           egyesüljünk
ahhh...                                                                       ahhh…

Unison                                                                       eggyéválás

További fordítások HAMAROSAN . . .

Oldalmenü
Szavazás
Látogatod így is a honlapot, hogy mostanában nem frissítem?
Igen, de frissítsd, mert már nem sokáig! ;)
Néha benézek
Most vagyok itt először